W Guziku staramy się zapewnić dzieciom jak najwięcej różnorodnych zajęć dodatkowych, aby zapewnić im atrakcyjną i twórczą aktywność oraz wszechstronny rozwój. 

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Cztery razy w tygodniu dzieci mogą brać udział w zajęciach, na których poprzez zabawy i piosenki w aktywny sposób poznawać będą język angielski. Piosenki to wspaniałe narzędzie do nauki języka dla najmłodszych, odwołują się bowiem do emocji i dlatego mocno zapadają w pamięć. Ważny jest także ruch i gest do obrazowania zwrotów i wyrażeń. Wykorzystywane są także w różnych zabawach karty obrazkowe (flashcards) do utrwalania słownictwa
W pracy wykorzystywane są m. in. piosenki z serii Super Simple Songs i wiele innych.

RYTMIKA

Zajęcia umuzykalniające odbywają się dwa razy w tygodniu. Odpowiadają naturalnej dla wieku dziecięcego potrzebie ruchu oraz spontanicznej reakcji dziecka na muzykę.
Rytmika w przedszkolu to wprowadzenie dzieci w świat muzyki, poprzez pracę z rytmem, metrum, tempem,  i melodią. To także poznawanie piosenek dziecięcych, tańce i zabawy przy muzyce.

GIMNASTYKA

Aktywność ruchowa jest najbardziej naturalną i podstawową aktywnością dziecka w wieku przedszkolnym. Jest źródłem satysfakcji  i sposobem na rozładowanie emocji. To właśnie ruch jest jednym z głównych czynników stymulujący ogólny rozwój dziecka.

Grupowe zajęcia ruchowe dla dzieci są prowadzone w formie gier i zabaw ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, ćwiczeń koordynacyjnych i sensomotorycznych.

Podczas zajęć dzieci wykonują zadania ruchowe Dzięki zajęciom z gimnastyki ogólnorozwojowej,  dziecko może wyrazić swoją ekspresję ruchową, ćwiczyć sprawność motoryczną i zręczność. Ponad to dziecko ćwiczy samokontrolę, koncentrację uwagi, koordynację, orientację przestrzenną  i pamięć ruchową.

Zajęcia prowadzone są prze Aleksandrę Sadolewską.

TAŃCE

Zajęcia prowadzone są przez instruktorkę tańca Paulinę Tomkalską. Zajęcia taneczne pozwalają zaspokoić naturalną potrzebę ruchu, dają satysfakcję i poczucie spełnienia. Taniec i ruch przy muzyce to przede wszystkim radość i spontaniczna ekspresja, ale także rozwijanie świadomości ciała i ruchu. Zajęcia z jednej strony pozwalają każdemu dziecku rozwinąć indywidualny potencjał i poczuć się wyjątkowo, a z drugiej strony uczą dzieci bycia częścią grupy. Na zajęciach dzieci przygotowują niezapomniane występy dla rodziców i dziadków. Pani Paulina dba o właściwy dobór rekwizytów i strojów, dzięki czemu dzieci czują się jak prawdziwe gwiazdy.

KARATE

To wyjątkowo atrakcyjne zajęcia dla dzieci, które odpowiadają naturalnej dziecięcej potrzebie ruchu. Prowadzone są przez trenerów z Klubu Karate Gorilla. W trakcie zajęć dzieci budują pewność siebie, uczą się szacunku, odwagi, odpowiedzialności i wytrzymałości. Wzmacniają mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę oraz wszystkie grup mięśniowych poprzez gry i zabawy ruchowe. Uczą się umiejętności pracy w grupie. Trenerzy przekazują dzieciom pozytywne wartości: Karateka musi być dobrą i pomocną osobą, nie może krzywdzić innych.

MALI ODKRYWCY ZWIERZĄT

To cykliczne spotkania ze zwierzętami, które odwiedzają nas w przedszkolu. Dzieci poprzez bezpośrednią obserwację i kontakt ze zwierzętami przeróżnych gatunków poznają świat przyrody oraz rozwijają empatię w stosunku do zwierząt. Odwiedzają nas m.in. wąż, owady, papuga, świnki morskie, króliki, kaczuszki i kurczaczki, jaszczurki, jeże, a nawet surykatka. Za każdym razem spotkania te dostarczają dzieciom niezwykłych emocji i radości.

LOGORYTMIKA

W przedszkolu codziennie odbywają się zajęcia grupowe zorganizowane wokół tygodniowych tematów, które są bliskie dziecku. Związane są najczęściej z przyrodą, porami roku, życiem rodzinnym i przedszkolnym. Zajęcia te aktywują ekspresję plastyczną, muzyczną, rozwijają myślenie logiczne, sprawność manualną i ruchową. Uczą właściwego zachowania, przestrzegania wspólnych zasad, czynności praktycznych. Pozwalają zdobyć dzieciom podstawową wiedzę o otaczającym je świecie. 

PROGRAMY I METODY PRACY

 • Program Wychowania Przedszkolnego „Zanim będę uczniem” aut. Elżbieta Tokarska i Jolanta Kopała wyd. Edukacja Polska Sp. Z.o.o. http://www.men.gov.pl/images/pdf/programy/zanim_bede_uczniem.pdf
 • Program „Dziecięca matematyka” aut. Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska
 • Elementy metody Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Program „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” Kazimiery Wlaźnik.
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss.
 • Metoda edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej

W oparciu o te programy i metody zapewniony zostaje dzieciom zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego (z dnia 23 grudnia 2008 r.) rozwój w następujących obszarach edukacyjnych:

  • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
  • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
  • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
  • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują we poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
  • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
  • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
  • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
  • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
  • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
  • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
  • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
  • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
  • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
  • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.